Strona główna - informacje teleadresowe
STRONA: 1 z 2
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2015-07-27  |  Data. wytw: 2015-07-27
Drukuj

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
W JAWORZNIE
ul. Chełmońskiego 28

 

Wymagania konieczne określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 618):
- wykształcenie wyższe,
- wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika
podmiotu leczniczego,
- co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe
na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.


Udostępnienie materiałów informacyjnych:
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich
materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie w Dziale Organizacyjno-Prawnym
oraz w Dziale Księgowości przy ul. Chełmońskiego 28, w dniach roboczych w godz. 7.00 – 15.00.


Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem oraz oryginał kwestionariusza osobowego
(dostępnego na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce „Zatrudnienie” – „Oferty pracy
w jednostkach” – „Szpital Wielospecjalistyczny”)
- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika
podmiotu leczniczego,
- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone
za zgodność z oryginałem (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów),
- zaświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w złożonej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego
na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
z późn.zm.)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty, o których mowa wyżej, należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 lub przesłać na adres: Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego
w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, w terminie do 28 sierpnia 2015 r. w zaklejonych
kopertach. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu
kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala
Wielospecjalistycznego w Jaworznie”.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).


Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 4 września 2015 r.


Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie odbywać się będzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.
poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.
z 2012 r. poz. 182).
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.).


Do pobrania:


Ogłoszenie.pdf
Kwestionariusz

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Rokitowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 185
Ilość dokumentów w dziale: 2